Voorwaarden

ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN Dekbedovertrekkenonline.nl

Artikel 1

 In deze algemene(leverings)voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke  of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de
vervaardiging van zaken of verrichten van werkzaamheden.

b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoelt onder a. heeft aanvaard of een een mogelijke
opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2 

De leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen
en rechtshandelingen tussen Dekbedovertrekkenonline.nl (leverancier) en klant (opdrachtgever
)

Artikel 3

Algemene (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing  indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden  op de overeenkomst tussen de partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 4

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever, na het plaatsen van de order, een order-
bevestiging heeft ontvangen. deze overeenkomst is bindend, met een bedenktijd van 7 dagen. bij het plaatsen van de order heeft u aangegeven akkoord te gaan, en bekent te zijn, met de leveringsvoorwaarden. de order kan alleen geannuleerd worden als deze nog niet in behandeling is genomen. daar elke order uniek is kunnen deze niet meer retour gedaan worden, uitgezonderd fabricagefouten. (Mochten wij door omstandigheden toch overgaan met terugbetaling van het aankoopbedrag zal dat alleen gelden voor het product en niet voor de verzendkosten) dan kan het geruild worden tegen een goed exemplaar.
 de klachten dienen binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel anders overeengekomen te worden gemeld bij Dekbedovertrekkenonline.nl met opgaaf van aard en omvang van de klacht.

Artikel 5

Daar elke order uniek is door de personalisatie en dus speciaal voor u gemaakt wordt, werken wij alleen met vooruitbetaling 

 Artikel 6

Alle op de website gedane aanbiedingen van Dekbedovertrekkenonline.nl  zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. alle afbeeldingen van de getoonde producten vormen slechts een indicatie. Dekbedovertrekkenonline.nl is niet aansprakelijk voor de hier eventuele uit voortvloeiende consequenties.

Artikel 7

Alle aangegeven prijzen zijn in € (euro) en inclusief btw doch exclusief verzend/verpakkingskosten en gelden vanaf Zutphen. de af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8

De door Dekbedovertrekkenonline.nl  gehanteerde prijzen zijn gebasseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactors van de prijsbestanddelen. na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de algehele uitgave verhoogd, is Dekbedovertrekkenonline.nl gerechtigd de overeengekomen prijs  naar rato te verhogen. kostenfactoren als loon, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, valutaschommelingen hebben op de ingekochte  zaken, invoerrechten, belastingen, heffing, recht....... indien de verhoging daarvan ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst niet bekent was.

Artikel 9

De koper heeft bij een prijsverhoging na het aangaan van een overeenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10

De door Dekbedovertrekkenonline.nl genoemde levertijden zijn bij benadering en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. de opdrachtgever is veplicht het door het haar bestelde af te nemen en in ontvangst te nemen.

Artikel 11  

Dekbedovertrekkenonline.nl geeft geen garantie op normale slijtage. het aanbrengen door de koper van het artikel op het daarvoor bestemde product is voor risico van de koper, Dekbedovertrekkenonline.nl  geeft derhalve geen garantie hierop.

Artikel 12  

Dekbedovertrekkenonline.nl geeft 12 maanden garantie op de de flexbedrukking, het loslaten hiervan, van de overtrekken, maar geeft geen garantie op normale slijtage. De drukbuttons/sluiting van de dekbedovertrekken vallen niet onder de garantie. Garantietermijn gaat in op moment van verzending.
Mocht er een garantie zijn uitgevoerd dan gaat wordt deze niet verlengd maar blijft het termijn van de 1e levering geldig.

Artikel 13

Op alle ontwerpen die Dekbedovertrekkenonline.nl maakt kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts bij benadering de bestelde producten worden enkel volgens eisen van de opdrachtgever gemaakt en niet op basis op basis van het ontwerp van Dekbedovertrekkenonline.nl

Artikel 14

Eventuele aansprakelijkheid van Dekbedovertrekkenonline.nl is ten alle tijde beperkt tot het door Dekbedovertrekkenonline.nl met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken bestaan om welke reden dan ook is de aansprakelijkheid van Dekbedovertrekkenonline.nl beperkt tot de factuurwaarde van de schade toebrengende zaak exclusief btw.

Artikel 15

Opdrachtgever vrijwaart Dekbedovertrekkenonline.nl tegen alle aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door Dekbedovertrekkenonline.nl (af)geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 16

Alle door Dekbedovertrekkenonline.nl geleverde goederen zijn en blijven eigendom van Dekbedovertrekkenonline.nl totdat de opdrachtgever aan alle tot Dekbedovertrekkenonline.nl behorend verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17

Alle door Dekbedovertrekkenonline.nl gevoerde merken zijn eigendom van de rechtmatige eigenaren en kunnen op last van deze, zonder tegenprestatie in welke vorm dan ook, verwijderd worden van de internetsite van Dekbedovertrekkenonline.nl zodat deze niet meer verhandeld kunnen/mogen worden. aan Dekbedovertrekkenonline.nl kan door de rechtmatige eigenaren van de merken geen financiële compensatie worden geëist van de in het verleden verhandelde intellectuele eigendommen.

Artikel 18

Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht om welke reden dan ook is Dekbedovertrekkenonline.nl gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverde omstandigheid danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 19

Ook bij ons kan het voorkomen dat er iets niet goed geleverd wordt of dat het product binnen een redelijke termijn niet voldoet, Om alles goed te stroomlijnen hebben wij de volgende procedure:
Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op via de E-mail
info@dekbedovertrekkenonline.nl
en leg uw klacht voor. wij proberen dan samen tot een goede oplossing te komen
Voor retourzendingen geld het volgende:
Neem eerst contact met ons op per telefoon +31 (0)575 469900 om het door te nemen, wij accepteren geen onaangekondige retourzendingen, ongefrankeerde en/of niet voldoende gefrankeerde pakjes/brieven.

Artikel 20

Rechten logo's/beeldmerken

Dekbedovertrekkenonline.nl  gaat ervan uit dat de klant, die een order plaatst waarin een logo/beeldmerk is opgenomen, hiervoor toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo/beeldmerk.

Dekbedovertrekkenonline.nl  zal zelf geen actie ondernemen om na te gaan of de koper de rechten heeft om het betreffende logo/beeldmerk te voeren

Alle logo's op de website worden weergegeven om aan te geven wat de mogelijkheden zijn en wat Dekbedovertrekkenonline.nl kan produceren als daarom gevraagd wordt.

Het is voor de klant mogelijk om orders te plaatsen van deze logo's/beeldmerken, echter Dekbedovertrekkenonline.nl gaat ervan automatisch vanuit dat de koper toestemming heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar.

Dekbedovertrekkenonline.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze logo's/beeldmerken